Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

Bekijk het aanbod op onze website en voeg producten toe aan je winkelwagen.

Algemene voorwaarden


Bedrijfs informatie:

Chabot Fashion

Zuidplein Hoog 425

3083 BE Rotterdam

Tel: 010-2939330

E-mail: info@chabot.nl

Bereikbaar tijdens winkel openingstijden.

KvK: 86027905.

BTW nummer: NL863837736B01


Algemene Voorwaarden van Chabot Fashion Stores B.V.

gevestigd te Rotterdam

Versie geldig vanaf 1 Juli 2022

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chabot Fashion Stores B.V. en op iedere tussen Chabot

Fashion en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en

opgenomen op de internetsite van Chabot Fashion Stores B.V. Deze is via de site uit te printen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Chabot Fashion Stores B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de

looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet

door Chabot Fashion Stores B.V. erkend.

1.4 Chabot Fashion Stores B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het

aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Chabot Fashion Stores B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen

levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen

vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1

maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en

ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Chabot Fashion Stores B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Chabot Fashion

geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de

vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten

worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of

indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen

aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de

afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te

retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens

over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij

Chabot Fashion Stores B.V. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te

maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in

die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te

kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst

aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van

postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en

bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige

wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Chabot Fashion Stores B.V. zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met

inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Chabot Fashion Stores B.V. binnen 14 dagen na goede ontvangst

van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud

van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige

aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij

retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde

zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste

standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

• dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met

uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht

verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben

• produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

• verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en

waarvan de verzegeling na levering is verbroken

• verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel

kunnen bederven of verouderen

• de levering van losse kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Chabot Fashion Stores B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

van Chabot Fashion Stores B.V.. Chabot Fashion Stores B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Chabot Fashion Stores B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Chabot Fashion Stores B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en

vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer

jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan

tot terugzending aan Chabot Fashion Stores B.V.) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te

melden aan Chabot Fashion Stores B.V. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking

(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan

na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en

terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Chabot Fashion Stores B.V. gegrond worden bevonden, zal Chabot Fashion Stores B.V.

de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van

Chabot Fashion Stores B.V. bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze

van Chabot Fashion Stores B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Chabot

Fashion gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Chabot Fashion Stores B.V. voor enige andere vorm van schade is

uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte

schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Chabot Fashion Stores B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Chabot Fashion Stores B.V. in gebreke is; B) de afnemer de

geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde

zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de

aanwijzingen van Chabot Fashion Stores B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Chabot Fashion Stores B.V. zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3

Mondelinge toezeggingen verbinden Chabot Fashion Stores B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4

Aanbiedingen van Chabot Fashion Stores B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Chabot Fashion Stores B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat

de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Chabot Fashion Stores B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door

Chabot Fashion Stores B.V. op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Chabot Fashion Stores B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na

vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van

etiketten, etc. op de internetsite van Chabot Fashion Stores B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Chabot Fashion Stores B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen

ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar

risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in

de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,

vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers

en/of fabrikanten van Chabot Fashion Stores B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of

transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Chabot Fashion Stores B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en

is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de

overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Chabot Fashion Stores B.V.

gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Chabot Fashion Stores B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,

of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel

afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit

geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Chabot Fashion Stores B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door

verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze

website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Chabot Fashion Stores B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Chabot Fashion Stores B.V.

zolang de afnemer de vorderingen van Chabot Fashion Stores B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere

gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden

uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Chabot

Fashion wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder

begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Chabot Fashion Stores B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze

te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Chabot Fashion Stores B.V. of een door

Chabot Fashion Stores B.V aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Chabot Fashion haar eigendomsrechten wil

uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te

nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen

of doen gelden, is de afnemer verplicht Chabot Fashion Stores B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden

daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen

brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage

te geven aan Chabot Fashion Stores B.V..

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Chabot Fashion Stores B.V. en koper, welke niet in onderling

overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij

Chabot Fashion Stores B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de

koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter